LIU, Zhaolong, Yongzhong ZHANG, Hualin LIU, Zhikai LV, and Weigang HUANG. 2021. “Analysis of Gas Well Classifications and Productivity Influencing Factors in Kela-2 Gas Field”. CT&F - Ciencia, Tecnología Y Futuro 11 (2), 63 - 70. https://doi.org/10.29047/01225383.382.